Kredyty

 • Kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty w rachunku kredytowym.  

  Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

  Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.


  Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):

  1. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
  2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
  3. posiadającemu zdolność kredytową,
  4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie

  Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie bieżących potrzeb uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzeniem nowych technologii, rozpoczęciem nowej działalności.

  Warunki kredytu:

  1. okres kredytowania: do 5 lat,
  2. waluta - PLN,
  3. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej.

  PRZYDATNE DOKUMENTY :

 • Kredyty komercyjne, preferencyjne oraz pomostowe.  

  Kredyty komercyjne na finansowanie nakładów o charakterze inwestycyjnym:

  1. krótko, średnio i długoterminowe w rachunku kredytowym na inwestycje mające na celu tworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
  2. przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn, urządzeń i nieruchomości.

  Warunki kredytu:

  1. okres kredytowania: do 15 lat,
  2. waluta - PLN,
  3. udział środków własnych - 20 %,
  4. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej

  Kredyty pomostoweudzielany są osobom fizycznym lub prawnym,  prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, chcącym skorzystać ze środków finansowanych z  funduszy unijnych na realizację swoich projektów.

  Główne obszary wsparcia realizowane w ramach PROW:

  1. poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
  2. poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami,
  3. poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej,

  Warunki kredytu:

  1. okres kredytowania: do 10 lat,
  2. waluta – PLN,
  3. wysokość dofinansowania – do 90 %,
  4. udział środków własnych – min.  10 %,
  5. posiadanie zdolności kredytowej oraz spełnienie wymagań właściwego Programu Operacyjnego,
  6. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej,

  PRZYDATNE DOKUMENTY :