Skip to main content
  • Wskaźniki referencyjne dla detalicznych kredytów hipotecznych

Indeksy

Podstawowym wskaźnikiem referencyjnym Banku jest stawka WIBOR 3M, której administratorem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość wskaźnika referencyjnego określona jest dla wartości opublikowanych w ostatnim roboczym dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy poprzedzający okres odsetkowy. Informacje o wskaźniku WIBOR publikowane są na stronach: https://gpwbenchmark.pl