Skip to main content
 • Regulamin Portalu

Regulamin Portalu

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Portal – portal internetowy Banku Spółdzielczego w Łosicach.
 2. Bank – Bank Spółdzielczy w Łosicach, z siedzibą w Łosicach (08-200), ul. Bialska 6.
 3. Zasoby Portalu – materiały udostępniane na stronach Portalu – na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie serwisu" (zwanym dalej Regulaminem).
 4. Użytkownik – osoba, korzystająca z zasobów Portalu – w zakresie ściśle przewidzianym w niniejszym Regulaminie.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Portalu internetowego Banku, który znajduje się pod adresem URL: http://www.bslosice.pl/ Regulamin zawiera również przepisy korzystania z zasobów Portalu – w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Korzystanie z zasobów Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem serwisu jest Bank.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.III. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank możliwe jest po uprzednim spełnieniu następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. zainstalowanie i użycie przeglądarek Microsoft Internet Explorer od wersji 6.0, Mozilla Firefox od wersji 1.0 lub Netscape od wersji 8.1,
 2. wszystkie przeglądarki powinny mieć zainstalowane i poprawnie skonfigurowane oprogramowaniem do obsługi skryptów i aplikacji Java,
 3. do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie oprogramowania Flash Player 8 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader,
 4. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.IV. PRAWA I OBOWIĄKI UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz netetykietą.
 3. Zamieszczone w Portalu zasoby chronione są prawem autorskim.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Portalu jako podstawy do prowadzenia przez Użytkownika wszelkiej działalności komercyjnej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia.
 5. Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów lub podmiotów uprawnionych do wydania odpowiednich decyzji
V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU


 1. Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w niniejszym Portalu.
 2. Zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością, jednak Bank nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
 3. Bank zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Bank zapewnia Użytkownikom prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności Banku.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Bank.
 3. Bank zbiera i przechowuje informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku – jednocześnie Bank oświadcza, że dane te nie będą przekazywane firmom i osobom trzecim.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedstawiony Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem 20.04.2013r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Bank zastrzega możliwość modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania.


                                                Zarząd Banku Spółzielczego w Łosicach