Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Załącznik nr 1
Do Polityki Ładu Korporacyjnego
Banku Spółdzielczego w Łosicach
Uchwała Zarządu nr 13/IX/2018
z dnia 24.09.2018r

Oświadczenie
Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach
o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą w Łosicach ul. Bialska 6, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bslosice.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

 1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

  W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniu Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Lokalność działania umożliwia łatwy dostęp komunikowania się z udziałowcami i bieżącego śledzenia rozwoju Banku. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem.

 2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

  Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

 3. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

  W ocenie Banku zasady te nie dotyczą Banku, m.in. ze względu na fakt, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. Z uwagi na dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia kapitałowego i finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

 4. Zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższymi uwarunkowaniami Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego stosowane będą w zmienionej treści:

  W związku z powyższym Bank przyjął następującą treść § 21 ust. 1 Polityki

  „Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z prawem spółdzielczym i zapisami Statutu”.

 5. Zasady określone w Rozdziale 8 Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne „Zasadach Ładu Korporacyjnego”.

  Audyt wewnętrzny Banku na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, wykonywany jest przez jednostkę zarządzająca Spółdzielczym Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS, działającą pod firmą „Spółdzielczy System Ochrony Zrzeszenia BPS” na zasadach określonych w Umowie Systemu do którego Bank przystąpił 31 grudnia 2015 roku.

  Zasady określone w dokumencie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dotyczące komórki audytu nie będą stosowane.

 6. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Z A R Z Ą D
Banku Spółdzielczego
w  Łosicach