• O Banku
  • Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

Lista Akceptowanych Zakładów Ubezpieczeń

Bank Spółdzielczy w Łosicach, w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank.