Historia banku

Bank Spółdzielczy w Łosicach początki swojej działalności datuje na dzień 1 kwietnia 1928 r. kiedy deklarację przystąpienia do Banku podpisało 45 członków. 

 

Bank ten powstał jako trzeci z kolei w Łosicach po Banku Kupieckim oraz Banku Ludowym. Pierwsze lata działalności okazały się bardzo trudne gdyż zainteresowanie wśród miejscowej ludności jego działalnością było niewielkie, towarzyszyły temu ogromne problemy finansowe oraz brak własnego lokalu. Działania II wojny światowej na krótko przerwały działalność Banku. W okresie powojennym w roku 1950 Kasa Spółdzielcza zmienia nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą. W roku 1951r. GKS obsługiwała 7600 gospodarstw rolnym a w kolejnych latach stale powiększano działalność poprzez otwieranie nowych placówek obsługi klientów na terenie powiatu łosickiego.

Ważnym momentem w historii Banku było oddanie do użytku w roku 1965 budynku, który obecnie został gruntownie zmodernizowany. Okres transformacji ustrojowej w naszym kraju Bank Spółdzielczy w Łosicach przeszedł bez większych perturbacji finansowych. Galopująca inflacja jak również stale zmieniające się warunki rynkowe nie sprzyjały stabilizacjibiznesu bankowego, niemniej jednak na przełomie lat 90 Bank osiągał zyski i umacniał swoją pozycję na rynku.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii naszego Banku był rok 1996. W listopadzie tegoż roku zapadły uchwały o połączeniu się Banku Spółdzielczego w Łosicach z Bankiem Spółdzielczym w Mordach. Formalne połączenie banków nastąpiło z chwilą rejestracji sądowej w dniu 1.07.1997r.

Decyzja Zebrania Przedstawicieli BS w Łosicach z dnia 17.11.1996 r. rodziła poważne skutki ekonomiczne dla naszego Banku. Podjęta została próba uratowania sąsiedniego banku spółdzielczego któremu groziła upadłość. Rozpoczął się proces realizacji programu naprawczego opracowanego przez Bank na lata 1997 - 2001 który ostatecznie przedłużono do 30.06.2002 roku. W trakcie realizacji programu naprawczego z dniem 30.06.1998 r. przyłączyliśmy kolejny sąsiadujący z nami Bank Spółdzielczy w Olszance, który następnie stał się naszym 4 Oddziałem. Przyznane środki z instytucji zewnętrznych na sanację naszego Banku pozwoliły bez uszczerbku dla własnych wyników odpracować przejęte straty jak również poczynić wiele ważnych i potrzebnych inwestycji.

W chwili obecnej Bank Spółdzielczy w Łosicach zalicza się do banków o średniej wielkości, a w grupie banków rówieśniczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości plasujemy się w rankingach na wysokich pozycjach.

Czynności bankowe wykonujemy poprzez Centralę Banku w Łosicach i Filię Nr 1 oraz Oddziały w Mordach, Przesmykach, Olszance i Huszlewie. Jesteśmy bankiem który działa na terenie gmin o wybitnie rolniczym charakterze jednakże poza rolnikami obsługujemy znakomitą większość firm i instytucji działających na tym terenie. Niewątpliwym sukcesem naszego banku jest pozyskanie do obsługi wszystkich rachunków Jednostek Samorządu Terytorialnego Gmin oraz Starostwa Łosickiego. Corocznie powiększamy także grono naszym Klientów z branż pozarolniczych. Obsługujemy wielu Klientów z sektora handlu, produkcji ,usług w tym również firmy, które mają mocno ugruntowaną pozycję na rynku krajowym oraz śmiało patrzą na otwierające się przed nimi rynki zagraniczne. Posiadamy na naszym terenie liczące się gospodarstwa sadownicze oraz doskonale rozwijającą się uprawę pieczarek. Nie zapominamy również, iż jesteśmy spółdzielnią, której istotą jest służyć zaspokajaniu potrzeb swoich członków i lokalnego społeczeństwa. Bank zrzesza ponad 3.200 członków i stara się żywo uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach i przedsięwzięciach, poprzez między innymi ich sponsoring i pomoc finansową.

Staramy się działać w myśl zasady "Lokalny pieniądz na lokalne potrzeby społeczeństwa". Jesteśmy bankiem o wyłącznie polskim kapitale. Nasz sukces osiągnęliśmy dzięki Naszym Klientom i pracownikom, oraz znakomitej znajomości środowiska i potrzeb mieszkańców, a także istnieniu ścisłych związków finansowych z lokalnymi instytucjami od kilkudziesięciu lat.