Zmiana Oferty Depozytowej

11-10-2021

Łosice, dnia 11 października 2021r.

Szanowni Państwo,

  1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach uprzejmie informujemy, że z dniem 11.10.2021r. z oferty Banku zostają wycofane dotychczasowe terminowe produkty depozytowe oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową stanowiącą iloczyn stopy redyskonta weksli i współczynnika dyskontującego.
  2. Oznacza to, że Bank zaprzestaje przyjmować depozyty, o których mowa w pkt 1 a depozyty założone do dnia 10.10.2021r. funkcjonują do terminu zapadalności, z zastrzeżeniem, że dla klientów indywidualnych termin zapadalności liczy się od dnia 11.12.2021r.
  3. Dla klientów instytucjonalnych w/w depozyty funkcjonują do terminu zapadalności a depozyty odnawiane automatycznie, po zakończeniu okresu umownego, nie będą podlegały dalszemu odnowieniu.
  4. Dla klientów indywidualnych w/w depozyty funkcjonują do terminu zapadalności przypadającym po dniu 11.12.2021r. Zapadłe po tym dniu depozyty z zaznaczoną automatyczną odnawialnością nie będą podlegały dalszemu odnowieniu.

Wszystkim Klientom zostaną zaproponowane alternatywne produkty z aktualnej oferty Banku.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zapraszamy do korzystania z innych produktów depozytowych z aktualnej oferty Banku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bslosice.pl oraz w Placówkach Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach