Skip to main content
  • O Banku
  • Współpraca z Grupą Concordia

Współpraca z Grupą Concordia

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. podpisał 29 listopada 2007 roku Porozumienie o współpracy w zakresie ubezpieczeń z Grupą Concordia. Porozumienie jest elementem strategii rozszerzania oferty bankowo - ubezpieczeniowej Zrzeszenia BPS.

Bank BPS S.A. oraz Grupa Concordia rozpoczęły współpracę w ramach bancassurance na wielu płaszczyznach. Do najważniejszych rozwiązań systemowych należy przygotowanie optymalnych dla banków spółdzielczych produktów ubezpieczeń życiowych i majątkowych, ściśle powiązanych z ich produktami. Kompleksowa oferta Grupy Concordia ma obejmować swoim zakresem nie tylko klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz banków zrzeszonych i współpracujących z nim, ale również same banki spółdzielcze  i ich pracowników.

Do podstawowych zalet przyjętych rozwiązań należy zaliczyć przede wszystkim ich kompleksowość, czytelność i jednolitość. Dodatkowo strony zdecydowały się m.in. na współpracę w zakresie wspólnych akcji marketingowo-promocyjnych, tworzenia systemów motywacyjnych i szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych.

Pierwszym etapem współpracy są podpisane trzy Umowy Zrzeszeniowe dotyczące Grupowych Ubezpieczeń na Życie Kredytobiorców:

1. Bezpieczny Kredyt,
2. Bezpieczny Rachunek,
3. Bezpieczny Kredyt Plus.

Następnie został przygotowany przez Bank BPS S.A. i Grupę Concordia w formie kolejnej Zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na Życie kredytobiorców z  21 stycznia 2008 r. kredyt z bezpłatnym pakietem ubezpieczeń - Bezpieczna Gotówka.

3 marca 2008 r. Bank BPS S.A. podpisał kolejne trzy zrzeszeniowe umowy ubezpieczeniowe o charakterze majątkowym  rozszerzające "Porozumienie o współpracy w zakresie ubezpieczeń" z Grupą Concordia dotyczące ubezpieczeń nieruchomości oraz ubezpieczeń pomostowych

Rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej o ubezpieczenia pomostowe, tj. ubezpieczenia spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki, oraz ubezpieczenia nieruchomości umożliwia kompleksowe ubezpieczenie kredytów i kredytobiorców w zakresie bancassurance.

W sierpniu 2008 r. Bank zawarł z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych kolejną Zrzeszeniową Umowę Ubezpieczenia - Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium. Na mocy zawartego Porozumienia z Pakietu Agro i Agro Premium będą mogli korzystać Klienci zrzeszonych z Bankiem BPS S.A  banków spółdzielczych.

30.10.2008 r. Bank BPS S.A. zawarł z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych kolejną zrzeszeniową umowę ubezpieczenia -  Zrzeszeniową Umowę Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Kredytów Mieszkaniowych oraz Kredytów Konsolidacyjnych.
Ubezpieczenie to umożliwi Klientom banków spółdzielczych korzystanie z kredytów mieszkaniowych oraz konsolidacyjnych bez konieczności posiadania minimalnego wymaganego wkładu własnego. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kredytów mieszkaniowych oraz konsolidacyjnych ułatwi Klientom dostęp do tych kredytów.

Dotychczasowa współpraca Banku BPS S.A. oraz banków spółdzielczych z Grupą Concordia obejmuje już dziewięć zrzeszeniowych umów ubezpieczenia.


Korzyści wynikające z umowy zrzeszeniowej


Do najważniejszych zalet systemowych rozwiązań zawartych w umowach zrzeszeniowych niewątpliwie należy uproszczenie procedur zawarcia i obsługi ubezpieczeń. Ograniczenie wielorakości stosowanych umów i wynikających z tego czasochłonnych działań pozwala na oszczędność pieniędzy i sprawniejszą obsługę wspólnego klienta.

Nie bez znaczenia są również zaplanowane wspólne działania obu stron umów w zakresie marketingu i promocji. Współpraca ta dotyczy wspólnych projektów BTL oraz wysyłkę komunikatów prasowych o współpracy do mediów branżowych.

Kolejną zaletą rozwiązań zrzeszeniowych jest ujednolicenie charakteru produktów ubezpieczeniowych. Pozwoli to na usprawnienie procesów sprzedażowych oraz wzrost zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi klientów banków. Wzrost sprzedaży ubezpieczeń w placówkach bankowych przełoży się na wzrost dochodów banku i ubezpieczyciela.Jak przystąpić do umowy zrzeszeniowej?


Przystąpienie do współpracy z Grupą Concordia dzięki umowom zrzeszeniowym jest bardzo proste. Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli BPS S.A. i Grupy Concordia każdy z banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. uzyskuje uprawnienie do przystąpienia do umowy.

Przystąpienie do umowy przez bank spółdzielczy odbywa się za pośrednictwem Banku BPS przez złożenie w Banku BPS pełnomocnictwa akcesyjnego i przekazanie go Towarzystwu.
Warto podkreślić, że każdy z banków, który przystąpiły do umowy, odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania. Wszelkie rozliczenia dotyczące niniejszej umowy dokonywane są indywidualnie pomiędzy Towarzystwem a każdym z banków uczestniczących w realizacji umowy.


Historia współpracy między Concordią a bankami spółdzielczymi sięga  1996 roku. Inicjatorem powstania towarzystwa ubezpieczeniowego byli właśnie przedstawiciele banków spółdzielczych, zainteresowani założeniem instytucji ubezpieczeniowej o charakterze regionalnym, która mogłaby spełnić potrzeby ich samych, ale także gmin. Obecnie Concordia współpracuje już z ponad 200 bankami spółdzielczymi w całej Polsce, a ich liczba stale rośnie.  

 Więcej o Grupie Concordia - kliknij