Skip to main content
 • Aktualności
 • PROMOCJA KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA PN. „WYGODNY KREDYT NA WIOSNĘ”.

PROMOCJA KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA PN. „WYGODNY KREDYT NA WIOSNĘ”.

25-06-2024

Organizatorem promocji kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych (dalej „Promocja”) jest Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Bialska 6, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000074200, NIP 537-000-92-20 (dalej „Bank” lub „Organizator”).

Promocja trwa od 15 kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust. 2, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.

Warunki skorzystania z Promocji

1. Promocja jest skierowana do klientów indywidualnych (dalej „Uczestnik”), którzy w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu Bezpieczna Gotówka pn. „Wygodny Kredyt na Wiosnę”, oferowanego przez Bank (dalej „kredyt”), przy czym:

 • kredyt jest udzielany w złotych polskich;
 • minimalna wysokość kredytu wynosi 1 000,00 PLN;
 • maksymalna wysokość kredytu wynosi 100 000,00 PLN;
 • okres kredytowania wynosi od 1 miesiąca do 60 miesięcy;
 • Spłata kredytu w miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych (raty annuitetowe)
 • Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej1 w wysokości:

a) 9,90%2 z ubezpieczeniem podstawowym (stopa bazowa + marża w wysokości 1,60 p.p.);
b) 8,90%2 z ubezpieczeniem rozszerzonym (stopa bazowa + marża w wysokości 0,60 p.p.).


1zmienna stopa procentowa ustalona jest w oparciu o stopę bazową, która jest równa stopie redyskonta weksli NBP + 2,5 p.p. powiększoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku;
2oprocentowanie wyliczone dla aktualnej stopy redyskonta weksli, która na dzień wejścia w życie regulaminu wynosi 5,8%.

 • Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:
  a) 1,00% kwoty udzielonego kredytu – dla Klientów, którzy posiadają w Banku rachunek typu Pol-konto lub otworzą taki rachunek przed udzieleniem kredytu.
  b) 3,00% kwoty udzielonego kredytu - dla pozostałych Klientów.

Zakres ubezpieczenia :

 • Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym obejmuje ryzyka:

a) śmierć Ubezpieczonego.

 • Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym obejmuje ryzyka:

a) śmierć Ubezpieczonego,
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby.

2. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne spełniający łącznie następujące warunki:
a) złożyli w Banku, w czasie trwania promocji, wniosek o wniosek o udzielenie kredytu Bezpieczna Gotówka udzielonego w ramach promocji pn. ,,WYGODNY KREDYT na Wiosnę” na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, na okres spłaty od 1 miesiąca do 60 miesięcy;
b) posiadają zdolność kredytową, określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;
c) zawrą z Bankiem Umowę kredytu Bezpieczna Gotówka udzielanego w promocji pn. „Wygodny Kredyt na Wiosnę”.

3. Wnioski o kredyt pn. „Wygodny Kredyt na Wiosnę” nie spełniające warunków opisanych w niniejszym Regulaminie i kredyty udzielane na podstawie takich wniosków będą podlegały standardowym warunkom kredytów gotówkowych. Kwota prowizji i wysokość oprocentowania zostały określone
w obowiązującej w Banku Tabeli oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Łosicach i Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych.

4. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu, złożonej w drodze pisemnego oświadczenia Kredytobiorcy, Bank podwyższa oprocentowanie kredytu do oprocentowania z oferty standardowej Banku określonego w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Łosicach. Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywać od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.

5. W przypadku zamknięcia rachunku, o którym mowa w ppkt 1.7 a) w okresie korzystania z kredytu, Bank podwyższa oprocentowanie kredytu do oprocentowania z oferty standardowej Banku określonego w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Łosicach. Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywać od następnego dnia po zamknięciu rachunku.

6. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych niniejszym Regulaminem, w zakresie składania przez Uczestników Promocji wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego oraz zasad i trybu udzielania przez Bank kredytów gotówkowych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu kredytu „Bezpieczna Gotówka”. W związku z czym, Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki udzielenia na jego rzecz kredytu gotówkowego przewidziane w ww. Regulaminie.

7. O ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, wszelkie inne niż oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego, opłaty i prowizje związane z uzyskaniem i korzystaniem z kredytu gotówkowego, będą naliczane i pobierane na zasadach określonych w Umowie Kredytu zawartej przez Uczestnika Promocji z Bankiem oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych.

8. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego bez podania przyczyny odmowy.