Rachunek bieżący pomocniczy

Korzyści

Rachunki Bieżący i pomocniczy umożliwiają w szczególności:

 1. przechowywanie środków pieniężnych, - oprocentowanie zmienne,
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Zalety z posiadania rachunków rozliczeniowych:

 1. bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
 2. karty płatnicze  – VISA Electron, VISA Business,
 3. możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatu SMS,
 4. możliwość korzystania z telefonicznej informacji Bankofon,
 5. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
 6. możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych, np. lokaty, kredyty, karty płatnicze, usługa Home Banking, Intrenet Banking

Oddziały Banku otwierają i prowadzą rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych na rzecz:

1.rezydentów, a w szczególności:

 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będącymi przedsiębiorcami oraz rolników (zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych tj. rolników, których roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczają 800 tys. euro),
 • organizacji ustanowionych dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych,
 • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski,

2.nierezydentów, a w szczególności:

 • osób prawnych, innych podmiotów instytucjonalnych, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • osób fizycznych mających zarejestrowaną działalność za granicą,
 • przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw utworzonych przez rezydentów,
 • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych obcych przedstawicielstw oraz misji specjalnych i organizacji międzynarodowych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6591
1 CHF3.6448
1 GBP4.6952
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej